Détail Serveur
DISCORD

Serveur DISCORD ...
Whoosh's Hangouts

serveur Whoosh's Hangouts


7
Visites

Whoosh's Hangouts

anime,gaming,giveaways all in 1 server !

(w͡ ͜e͡ ͜l͡ ͜c͡ ͜o͡ ͜m͡ ͜e͡ ͜ t͡ ͜o͡ ͜ w͡ ͜h͡ ͜o͡ ͜o͡ ͜s͡ ͜h͡ ͜'͡ ͜s͡ ͜ h͡ ͜a͡ ͜n͡ ͜g͡ ͜o͡ ͜u͡ ͜t͡ ͜s͡ ͜)!
𝑯𝒆𝒓𝒆, 𝒆𝒗𝒆𝒓𝒚𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒊𝒔 𝒑𝒐𝒔𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆 !
𝑨𝒏𝒊𝒎𝒆,𝑮𝒂𝒎𝒊𝒏𝒈,𝑩𝒐𝒕𝒔...

Infos
  • drapeau pays fr France
  • pack GNOME Gnome
Tags
anime

manga


Votes
Hebdo : 0
Histo : 1
Catégorie
Animes

HEBDO
TOP 1043
sur 1892 serveurs

44%

HISTO
TOP 1043
sur 1892 serveurs

44%

Pays drapeau pays fr
TOP 1009
sur 1832 serveurs

44%

Animes
TOP 65
sur 98 serveurs

33%

Moyenne des notes

0/ 5

0 Evaluations

5
80% Complete (Génial)
0
4
80% Complete (Super)
0
3
80% Complete (très Bon)
0
2
80% Complete (danger)
0
1
80% Complete (danger)
0

 LogIn Login   pour poster un Avis
Aucun Avis sur ce Serveur à ce jour